Všeobecné obchodní podmínky  společnosti Shop4u, s. r. o.

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady
čj. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č. 1/2003 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“)

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Shop4u, s.r.o., IČO: 52500667, se sídlem Vl. Predmerského 14, Trenčín 91105 (bližší informace v části kontakt), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně pod spisovou značkou 38659/R. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci Kontakt.

Provozní doba :

Objednávky přes internet nebo prostřednictvím personálu prodejce 00-24 hod.

Otevírací doba e-shopu pro úpravu a zpracování objednávek: PO- PIA: 09.00 – 16.00 hodin.

Dohled nad dodržováním zákona provádí Slovenská obchodní inspekce "SOI":

Název a adresa orgánu dozoru nebo dohledu, kterému činnost poskytovatele služeb podléhá:

Inspektorát SOI pro Trenčínský kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru

Tel. čj. 032/640 01 09.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

Podnikatelům se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. čj. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří "Reklamační řád" a dokument "Doručení", podmínkami objednávané služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Kupující si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svoji registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj účet".

Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 Zákona 122/2013 Sb., aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (oznámení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.j. č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu a dalších zákonných právech k těmto údajům.

Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona 122/2013 Z.z vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny, ak tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem potřebným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č.j. 1222013 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zapracovávat tvz. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly uloženy do jejich koncových zařízení. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

III.

Objednávání

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující realizuje objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
emailem
telefonicky

V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Registrace zákazníka

„Vyhlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „Shop4u s.r.o.“ a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy „Shop4u s.r.o.“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

IV.

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího čj.

CZ2903000000000321845178 vedený ve ČSOB bance.

bezhotovostně platební kartou,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím aktuální platební brány
dobírkou v hotovosti při předání zboží,

Prodávající si vyhrazuje právo odesílání daňového dokladu – faktury elektronicky, a to do 14 dnů od přijetí platby. Faktura se nachází v příloze e-mailu, který informuje o přijetí platby za zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě výpadku informačního systému kdy nastane neočekávaná technická chyba na stránce a v systému prodávající má právo objednávku nevyřídit, rsp. ji stornovat. Po vzájemné dohodě se mohou dohodnout na ceně, která je obvyklá až po souhlasu z obou stran: prodávající a kupující.

V.

Dodání zboží

Dodání zboží probíhá následujícími způsoby:


zasílání přepravní službou
zasílání do výdejního místa Zásilkovny

Zboží lze kupujícímu zaslat přepravní službou. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) dle přiloženého přepravního listu. V případě zjištění existence poškození zásilky je kupující povinen se zástupcem dopravce vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození. Na základě takto pořízeného záznamu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, odmítnout převzít zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího. Pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, nároky z reklamních vad mu budou přiznány, jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@oehling.sk nebo telefonicky na tel. čj. +421905683709, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VI.

Reklamace zboží

V případě zjištění vady výrobku je třeba uplatnit reklamaci neprodleně (výrobek dále nepoužívat), a to u prodávajícího nebo u určené osoby.


Kupující může uplatnit reklamaci formou e-mailu, poštou na adresu Shop4u, s.r.o., Vladimíra Predmerského 14, 91105 Trenčín nebo telefonicky. Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu skladu - Pack4you - Shop4u s.r.o., na Pantech 18 83106 Bratislava. V případě, že kupující neumí zajistit přepravu zboží na adresu Prodávajícího může požádat o svoz přepravní službou, která zboží vyzvedne. Zboží zašlete na adresu:

Pack4you - Shop4u s.r.o., na Pantech 18 83106 Bratislava.

Po prohlédnutí zboží určí Prodávající způsob vyřízení reklamace a neprodleně informuje Kupujícího.

Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určené osoby, která je povinna reklamaci vyřídit.

Kupující si je vědom, že pokud nedodá reklamované zboží včetně veškerého doručeného příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížená o cenu nedodaného příslušenství.

POZOR!

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel:


Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat jakékoli jednoznačné prohlášení vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní. Při odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí peněžní prostředky za zboží a náklady související s dodáním zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu. Jiné náklady související s vrácením zboží od Kupujícího nebudou kupujícímu uhrazeny (tzn. náklady, které vynaložil Kupující při vrácení zboží).

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.


Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, souhlasí-li s tím Kupující a nevzniknou-li mu tím další náklady.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
d) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
g) prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
i) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
k) o poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,
l) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
m) o specifickém elektronickém zboží podléhajícím digitální aktivaci, pokud tato aktivace byla spotřebitelem provedena.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí žádosti,

Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží,

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel:


V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tzn. statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (ve smyslu zákona 122/2013 Z.z., O ochraně osobních údajů).

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Shop4u. r. o. jako Prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která společnosti vykompenzuje náklady, které jsou nezbytně vynaloženy pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že odstoupí-li od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

VIII.

Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané Prodávajícím je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny Prodávajícím výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

IX.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

V balíku vždy naleznete daňový doklad. Záruční doba začíná běžet datem převzetí zásilky nebo osobním odběrem. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovem pět) dní jako náhrada za dobu dopravy.

Délka záruky se liší podle toho, zda je kupující fyzická nebo právnická osoba.
Fyzická osoba:
Ve smyslu ustanovení § 620 Občanského zákoníku je záruční doba minimálně 24 měsíců.
Právnická osoba:
Délka záruky pro PO se řídí obchodním zákoníkem §429 a je stanovena na 12 měsíců.

Délku záruky lze u většiny produktů prodloužit prostřednictvím nadstandardní služby Prodloužení záruky. Více informací o službě kontaktujte naše zákaznické centrum.

Stav zboží:

Nové zboží: takto označené zboží znamená zcela nové zboží v původním obalu, které je nepoškozené a nepoužívané.

Zánovní zboží: krátce používané či servisované zboží, plně funkční. Záruka 12 měsíců

Licence k fotografiím

Fotografie na stránce oehling.sk a oehling.cz jsou chráněny licenční smlouvou. V případě zájmu o fotografie kontaktujte jednatele a výhradního majitele pořízených fotografií.

XI.

Závěrečná ustanovení

Podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.


Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
Odkaz na platformu alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů najde zde.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2023 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Změna VOP se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou VOP bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.