1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.oehling.com/cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Fotoobchod, s.r.o., IČ: 02786711, se sídlem Klatovy I, Mánesova 864, PSČ 33901 (blíže v sekci kontakt), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 29745 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Objednávka

4.1 Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí.
4.2 Po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.oehling.cz je objednávajícímu zasláno potvrzení o přijetí jeho objednávky na e-mail, který uvedl při zadání objednávky. Posléze je zasláno ručně potvrzení objednávky, které má charakter závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupujícího, jak je popsáno v části 2. těchto OP (Vymezení pojmů).
4.3 Zboží je možné objednat také telefonicky, faxem nebo e-mailem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon, katalog apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši (v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá).
4.4 Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
4.5 Termín dodání zboží v případě, že je na skladě, je 2 - 4 dny. O termínech dodání zboží se můžete informovat e-mailem na objednavka@oehling.cz nebo telefonicky na čísle +420 376 326 777 (viz sekce kontakt).
4.6 Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura / daňový doklad. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce.

5. Přepravní a platební podmínky

5.1 Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím dopravců uvedených na stránce Doprava a platba.
5.2 Pokud bude zásilka rozdělena do více balíků, poštovné a balné platí kupující pouze u prvního z nich.
5.3 Zboží je také možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího, tento způsob doručení je zdarma.
5.4 Možné úhrady zboží uvádíme na stránce Doprava a platba. Dobírka a platební metody poskytované platební bránou GoPay jsou službou v souladu s §1834. Realizací plnění služby je považován okamžik jejích aktivací a uskutečnění platby zákazníkem při procesu objednávky.
5.5 V případě posouzení prodejce je oprávněn návrh platební metody Dobírka změnit na Převod na účet, vždy po předchozí komunikaci se zákazníkem, tak aby o změně byl zákazník srozuměn.

6. Zasílání zboží do zemí EU

6.1 Zboží zasíláme do zemí EU přepravními službami PPL, GLS, Pocketa, UPS, Česká pošta, DPD, FOFR, DHL a partnery těchto společností v zemích cílového doručení. Platby jsou realizovány prostřednictvím bezhotovostních finančních služeb, GoPay, PayPal, bankovní převod v EUR nebo měně, kterou si v e-shopu nastaví zákazník. Podrobné informace platebních možností naleznete na stránce Doprava a platba.
6.2 Fakturace pro fyzické osoby (které nejsou plátci DPH) probíhá v daňové sazbě státu cílového doručení v souladu Zvláštní režimu jednoho správního místa, One Stop Shop (OSS) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce/oss_en .
6.3 Fakturace firmám a fyzickým osobám, které jsou plátci DPH v cílové zemi doručení, probíhá bez DPH, MwSt. VAT. Ověření plátců DPH probíhá prostřednictvím databáze/stránek Evropské komise na odkazu https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs
6.4 O stavu Vaší zásilky se u můžete informovat na svém účtu, emailech nebo chatu e-shopu příslušné jazykové mutace nebo přímo na stránkách vámi zvolené přepravní služby.
6.5 Dodací termín v případě, že je zboží skladem, je 2-6 dnů. O termínech dodání zboží se můžete informovat na všech kontaktech uvedených v sekci Kontakty.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží a případně poskytovatel úvěru, který se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

8.1 Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod www.oehling.cz, katalog Oehling, telefon, fax, email, atd.). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
8.2 Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
8.3 Zboží se zasílá na adresu eshopu oehling.cz: Fotoobchod, s.r.o., Mánesova 864, 33901, Klatovy. Pokud spotřebitel doručí zboží na jinou adresu, budou mu přeúčtovány veškeré zvýšené náklady na dopravu.
8.4 Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu (nepolepeného od dopravce a jinak poničeného), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Administrace, výzvy, komunikace při dodatečné vratce nedodaných komponent bude účtována částkou 500,- Kč bez DPH/hod. (účtováno za každou započatou hodinu). Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
8.5 Zboží lze rovněž vyměnit za jiné a uhrazená částka bude započtena. Dojde tak k odstoupení od původní smlouvy a současnému uzavření nové kupní smlouvy. Není tím tedy dotčeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 53, odst. 7 Obč.Z. na nově zakoupené (vyměněné) zboží. Předchozí bod těchto OP - 8.4 platí v těchto případech obdobně.
8.6 Peníze za vrácené zboží nebo finanční vyrovnání za vyměněné zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny. V případě doplatku za vyměněné zboží kupující doplatí rozdíl při převzetí zásilky.
8.7 Při výměně zboží účtujeme poštovné a balné (viz přepravní podmínky).
8.8 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 53 odst. 7 Obč.Z. od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
8.9 Odstoupení od objednaného fotografického workshopu ve lhůtě kratší než 10 dnů před termínem jeho zahájení, je účastník povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny workshopu. Při ohlášení neúčasti v den konání a ve dnech po konání workshopu je storno poplatek ve výši 100% ceny.
8.10 Odstoupí-li kupující od smlouvy do 14 dnů podle § 1832, nese náklady na zaslání zboží zpět v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g, kupující.
8.11 Odstoupí-li kupující od smlouvy do 14 dnů podle § 1834, nese náklady na uskutečněnou realizovanou službu v plné výši kupující, je-li služba spotřebována částečně uhradí její poměrnou část

9. Zákaznický servis

Pro informace o stavu objednávky nebo v případě dotazů, připomínek či stížností se na nás můžete kdykoliv obrátit: Fotoobchod, s.r.o., Mánesova 864, 339 01 Klatovy, Česká republika Tel: +420 376 326 777 Fax: +420 376 326 787 E-mail: shop@oehling.cz (více v sekci kontakt).

10. Záruční, reklamační podmínky

10.1 Na veškeré zboží je poskytována záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruční lhůta činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
10.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, není-li výrobcem poskytnuta záruka delší.
10.3 Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
10.4 V případě, že věc při převzetí kupujícím má vadu z právního plnění (dále jen "vada z právního plnění"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě z právního plnění věděl nebo vadu z právního plnění způsobil. Vadu z právního plnění, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
10.5 Pro uplatnění reklamace by měl kupující předložit kopii faktury a originál záručního listu, případně prokázat existenci kupní smlouvy jiným vhodným způsobem. Záruku nelze uplatnit v případech, kdy zboží bylo poškozeno neodborným zacházením nebo nebyly dodrženy podmínky užívání určené výrobcem.
10.6 Pro zahájení reklamace je třeba nahlásit reklamační událost. Reklamační událost by měla být přiložena písemně k reklamovanému zboží. Reklamované zboží je třeba doručit do provozovny, sídla společnosti nebo autorizovaného servisu (v tomto případě je nutno reklamační událost v provozovně eshopu oehling.cz oznamovat). O možnostech zaslání zboží do autorazivaného servisu se můžete informovat na telefonním čísle +420 376 326 776 nebo e-mailem na adrese reklamace@oehling.cz. (více v sekci kontakt).
10.7 Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
10.8 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
10.9 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
10.10 Spotřebitel má právo na úhradu veškerých nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
10.11 Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.
10.12 Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tyto reklamační podmínky, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.
10.13 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, více na www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

11. Ceny, vystavené zboží a fakturace

11.1 Veškeré ceny jsou konečné a vždy uváděny včetně 21% DPH (u knih 10% DPH). Podléhá-li zboží recyklačnímu poplatku, je již poplatek zahrnut v ceně výrobku. Společnost Fotoobchod, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad, na tuto možnost bude kupující v těchto případech předem upozorněn.
11.2 Technické parametry a popis vystaveného zboží jsou pouze orientační, dle údajů dodaných výrobci, nezodpovídáme ze jejich odchylky a jejich změny jsou vyhrazeny.
11.3 Opravy ve fakturaci jsou možné do 10. následujícího měsíce a jsou prováděny výhradně zdarma, faktura vám bude zaslána v elektronické podobě e- maliem. Oprava fakturacační adresy z fyzické osoby na právnickou či podnikatele není dodatečně možná.

12. Ochrana osobních údajů

Popis způsobu práce a zpracování vašich osobních dat neleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.ledna 2006. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

Obsahem informačního oznámení je:
•text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

Žádná položka